LIT

Apie įmonę

NAUDOJIMO SĄLYGOS – „HKSCAN“

Atnaujinta: 2019-12-12

Atidžiai perskaitykite šias Naudojimo sąlygas prieš pasiekdami „HKScan“ svetainę www.hkscan.com ir (arba) kitą „HKScan“ teikiamą svetainę ir paslaugą (bendrai – „Paslaugos“) arba jomis naudodamiesi. Paslaugos jums siūlomos su sąlyga, kad sutiksite (be pakeitimų) su visomis toliau nurodytomis sąlygomis ir pranešimais („Naudojimo sąlygos“).

Šiose Naudojimo sąlygose pateikiama informacija, susijusi su jūsų juridinėmis teisėmis ir šių teisių apribojimais, taip pat įtrauktas skyrius apie taikytina teisę ir ginčų sprendimo jurisdikciją. Naudodamiesi bet kuriomis iš šių Paslaugų, sutinkate įsipareigoti laikytis šių Naudojimo sąlygų. Jei nenorite įsipareigoti laikytis šių Naudojimo sąlygų (arba būsimos atnaujintos šių Naudojimo sąlygų versijos), negalėsite pasiekti šių Paslaugų arba jomis naudotis.

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1 Sutartinius santykius, sudarytus tarp jūsų, kaip naudotojo, (toliau – „jūs“ arba „Naudotojas“) ir „HKScan Oyj“ arba susijusio subjekto, kuris priklauso arba kurį kontroliuoja „HKScan Oyj“, (toliau kartu ir atskirai – „HKScan“, „mes“ arba „mūsų“) dėl jūsų prieigos prie Paslaugų ir (arba) naudojimosi jomis, reglamentuoja šios Naudojimo sąlygos. Aiškumo sumetimais šios Naudojimo sąlygos taikomos bet kokio susijusio subjekto, kuris priklauso arba kurį kontroliuoja „HKScan Oyj“, naudai, kai naudojatės Paslaugomis, kurias teikia toks susijęs subjektas.

1.2 Pasiekdami šias Paslaugas arba jomis naudodamiesi, pripažįstate ir patvirtinate, kad visiškai sutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis ir suprantate čia išdėstytas teises, įsipareigojimus bei sąlygas.

1.3 Viena iš prieigos prie Paslaugų ir naudojimosi jomis sąlygų yra ta, kad pareiškiate ir užtikrinate, jog (i) visa informacija, kurią pateikiate naudodamiesi Paslaugomis, yra teisinga, tiksli, aktuali ir išsami; ir (ii) turite teisinį įgaliojimą sutikti su šiomis Naudojimo sąlygomis ir naudotis Paslaugomis pagal visas čia išdėstytas sąlygas.

1.4 Pripažįstate, kad jums yra ne mažiau kaip 13 metų ir, jei jūs esate 13–18 metų amžiaus, jūsų teisėtas globėjas peržiūrėjo ir sutiko su šiomis Naudojimo sąlygomis bei davė jums leidimą pasiekti mūsų Paslaugas ir jomis naudotis.

1.5 Jei nevisiškai suprantate, sutinkate laikytis ir laikotės šių Naudojimo sąlygų arba jei negalite sudaryti teisiškai įpareigojančių sutarčių (pvz., jei esate jaunesni nei 18 metų amžiaus ir negavote savo teisėto globėjo sutikimo), negalite pasiekti Paslaugų arba jomis naudotis.

2. PASLAUGŲ NAUDOJIMAS

2.1 Rekomenduojame kreiptis į savo interneto paslaugų teikėją ir mobiliojo ryšio operatorių, kad sužinotumėte, kokie mokesčiai ir rinkliavos gali būti taikomi naudojant mūsų Paslaugas. Jums tenka visa atsakomybė už mokesčius bei rinkliavas, taikomas interneto duomenų srautui ir duomenų naudojimui, kai pasiekiate mūsų Paslaugas ir jomis naudojatės.

2.2 „HKScan“ pasilieka teisę savo nuožiūra bet kada uždrausti prieigą prie bet kokių Paslaugų. Be to, priklausomai nuo jūsų vietos ir naudotojo profilyje pateiktos informacijos Paslaugų turinys ir funkcija gali būti pritaikyti arba jų pasiekiamumas gali skirtis. Pavyzdžiui, tam tikrą turinį galės pasiekti tik naudotojai, esantys konkrečioje geografinėje vietoje arba atitinkantys tam tikrus kriterijus, kuriuos nustatė „HKScan“ arba viena iš mūsų susijusių įmonių.

2.3 Privalote užtikrinti, kad naudodamiesi Paslaugomis ir jas pasiekdami visada laikotės šių Naudojimo sąlygų ir kitų nurodymų, kuriuos retkarčiais gali pateikti „HKScan“.

2.4 Kai pasiekiate Paslaugas (ar jų dalį) arba jomis naudojatės, pareiškiate ir užtikrinate, kad:

(a) nepažeisite ir neapeisite (arba neskatinsite veiksmų, kuriais būtų pažeisti arba apeiti) jokių įstatymų, taisyklių, reglamentų arba trečiųjų šalių teisių;

(b) negausite prieigos (arba nebandysite gauti prieigos) prie vietų, kuriose neturite teisės arba leidimo būti;

(c) nesiimsite (arba neskatinsite) diskriminuojančių, rasistinių, neapykantą kurstančių, fanatiškų arba kitokių veiksmų, nepriekabiausite ir nesityčiosite iš kito asmens arba asmenų grupės;

(d) neskelbsite melagingo, neteisėto, netikslaus, klaidinančio, apgaulingo, pornografinio, nešvankaus, vulgaraus, įžeidžiančio arba šmeižikiško turinio;

(e) nekenksite arba nebandysite pakeisti jokios Paslaugų vertinimo arba atsiliepimų funkcijos;

(f) neplatinsite arba nepublikuosite brukalų arba nepageidaujamų elektroninių pranešimų;

(g) neplatinsite virusų, kenkėjiškos programinės įrangos, nenaudosite kirminų, Trojos arklių, „Cancelbot“ programų, šnipinėjimo programų, sugadintų failų, laiko bombų, robotų, turinį kopijuojančių brukalų svetainių, žiniatinklio dokumentų aptikimo programų arba kitų automatinių priemonių, kad dėl bet kokios priežasties pasiektumėte, pažeistumėte, sutrikdytumėte arba pakenktumėte Paslaugoms;

(h) nemodifikuosite jokių failų arba kitų Paslaugų dalių, kurių modifikuoti „HKScan“ jums nesuteikė specialaus leidimo;

(i) nerinksite informacijos apie kitus naudotojus be jų sutikimo;

(j) nesiimsite jokių veiksmų, kurie nepagrįstai ir neproporcingai apkrautų arba, mūsų nuožiūra, galėtų apkrauti mūsų infrastruktūrą;

(k) nepritaikysite, nenukopijuosite arba kitaip neįtrauksite jokios Paslaugų dalies į kitą svetainę, programinę įrangą arba paslaugą be mūsų išankstinio rašytinio įgaliojimo;

(l) neapeisite arba nekliudysite kitoms techninėms priemonėms, kurias „HKScan“ naudoja, kad teiktų Paslaugas; arba

(m) neapsimesite kitu asmeniu ir neleisite klaidingai suprasti, kad jūs esate „HKScan“ darbuotojas arba atstovas.

2.5 Jei jūs („HKScan“ nuomone) atliekate veiksmus, kurie pažeidžia šias Naudojimo sąlygas, arba kitaip piktnaudžiaujate Paslaugomis, „HKScan“ pasilieka teisę (i) apriboti, sustabdyti ir uždrausti prieigą prie Paslaugų; (ii) pašalinti naudotojo sukurtą turinį (kaip apibrėžta toliau 3.1 skyriuje); (iii) imtis techninių ir (arba) teisinių veiksmų, kad užkirstų kelią tolimesniam Paslaugų naudojimui; ir (iv) uždaryti jūsų naudotojo paskyrą.

2.6 Atkreipkite dėmesį, kad kartais Paslaugos (arba jų dalys) gali būti nepasiekiamos dėl techninių arba su technine priežiūra susijusių priežasčių (pagal nustatytą arba nenustatytą grafiką).

3. NAUDOTOJO SUKURTAS TURINYS

3.1 Turėkite omenyje, kad esate atsakingi už skelbimus, nuotraukas, komentarus, pasiūlymus, idėjas, duomenis, vaizdo įrašus, informaciją, tekstus, pranešimus ir kitą medžiagą, kurią skelbiate arba pateikiate naudodamiesi Paslaugomis ar kitaip teikiate „HKScan“ (bendrai – „Naudotojo sukurtas turinys“).

3.2 Teikdami, publikuodami ir (arba) atskleisdami Naudotojo sukurtą turinį, „HKScan“ pareiškiate ir užtikrinate, jog jums priklauso nuosavybės teisės ir (arba) iš visų susijusių šalių gavote visas reikalingas licencijas bei leidimus, kad galėtumėte naudoti Naudotojo sukurtą turinį, ir suteikiate „HKScan“ teises naudoti Naudotojo sukurtą turinį (ir jo dalis), kaip nurodyta šiose Naudojimo sąlygose.

3.3 Jūs galite geriausiai nustatyti, ar jūsų Naudotojo sukurtu turiniu rizikuojama pažeisti kitos trečiosios šalies teises, įskaitant tai, ar iš visų Naudotojo sukurtame turinyje nustatytų asmenų gauti sutikimai. Todėl sutinkate ginti „HKScan“ ir atleisti nuo materialinės atsakomybės, jei trečioji šalis pareiškia pretenziją, susijusią su „HKScan“ Naudotojo sukurto turinio naudojimu, atskleidimu arba publikavimu, kaip tai numatyta šiose Naudojimo sąlygose.

3.4 Teikdami, publikuodami ir (arba) atskleisdami Naudotojo sukurtą turinį, suteikiate „HKScan“ ir jos susijusioms įmonėms visuotinę, neišimtinę, nesublicencijuojamą, nemokamą licenciją naudoti, redaguoti, atkurti, modifikuoti, atskleisti, platinti, skelbti tokį turinį ir (arba) kurti antrinius kūrinius Paslaugose. Taip pat aiškiai suteikiate „HKScan“ visuotinę, neišimtinę, nemokamą licenciją naudoti Naudotojo sukurtą turinį savo rinkodaroje. „HKScan“ pasilieka (savo nuožiūra) teisę atsisakyti priimti, publikuoti, atskleisti, naudoti arba kitaip daryti prieinamą Naudotojo sukurtą turinį. Nepaisant pirmiau pateiktos informacijos, „HKScan“ visada privalo naudoti Naudotojo sukurtą turinį pagal apribojimus, išdėstytus taikytinuose teisės aktuose, pavyzdžiui, vartotojų apsaugos teisės aktuose ir duomenų apsaugos teisės aktuose.

3.5 „HKScan“ neredaguoja ir nekontroliuoja Naudotojo sukurto turinio, paskelbto arba platinamo Paslaugose, ir jokiu būdu nėra atsakinga už Naudotojo sukurtą turinį. Taigi „HKScan“ pasilieka neribotą teisę ištrinti ir pašalinti bet kokį ir visą Naudotojo sukurtą turinį, kuris, „HKScan“ nuomone, pažeidžia Naudojimo sąlygas ir (arba) taikytinus teisės aktus, taisykles arba gaires.

3.6 Pripažįstate ir sutinkate, kad pasitikite Naudotojo sukurtu turiniu, kurį pateikia kiti naudotojai, savo rizika ir kad „HKScan“ aiškiai neprisiima jokios atsakomybės už Naudotojo sukurtą turinį.

4. LICENCIJA

4.1 Naudotojas turi teisę naudotis Paslaugomis, jei jis tebesilaiko šių Naudojimo sąlygų ir taikomų trečiosios šalies sąlygų.

4.2 Naudotojas negali kopijuoti, modifikuoti, keisti, taikyti apgrąžos inžinerijos arba išskaidyti Paslaugų (arba jų dalių), įskaitant, bet neapsiribojant, tekstus, grafiką, logotipus, piktogramas, nuotraukas, garso failus, skaitmeninius atsisiuntimus, objektinį kodą, pirminį programos tekstą ir (arba) kitą susijusią medžiagą. Kai naudojatės Paslaugomis, jums aiškiai draudžiama naudotis bet kokiais robotais, duomenų gavybos arba panašiais duomenų gavybos ir surinkimo įrankiais.

4.3 Naudotojas negali skolinti, išnuomoti arba kitaip leisti kitiems asmenims naudotis Paslaugomis (arba jų dalimis), įskaitant, bet neapsiribojant, tekstus, grafiką, logotipus, piktogramas, nuotraukas, garso failus, skaitmeninius atsisiuntimus, objektinį kodą, pirminį programos tekstą ir (arba) kitą susijusią medžiagą.

4.4 Bet kokią „HKScan“ intelektinę nuosavybę (įskaitant, bet neapsiribojant, prekės ženklus, komercinius pavadinimus ir kitus ženklus), įtrauktą arba nurodytą Paslaugose („Ženklai“), saugo nacionaliniai ir tarptautiniai intelektinės nuosavybės teisių įstatymai. Griežtai draudžiama naudoti Ženklus arba klaidinančiai panašų pavadinimą ar ženklą be išankstinio „HKScan“ rašytinio patvirtinimo. Ženklų arba kitos „HKScan“ intelektinės nuosavybės negalima naudoti kartu su „HKScan“ nepatvirtintu produktu ar paslauga arba bet kokiu būdu, galinčiu suklaidinti klientus arba sumenkinti ar diskredituoti „HKScan“.

4.5 Naudotojas įsipareigoja nedelsiant informuoti „HKScan“ dėl trečiųjų šalių pretenzijų, susijusių su Naudotojo Paslaugų (arba jų dalių) naudojimu, pažeidžiančiu tokios šalies teises.

5. NUOSAVYBĖ

5.1 Visas Paslaugų turinys, įskaitant Ženklus, tekstus, grafiką, logotipus, piktogramas, nuotraukas, garso failus, skaitmeninius atsisiuntimus, objektinį kodą, pirminį programos tekstą ir (arba) kitą susijusią medžiagą, priklauso „HKScan“ arba jam išduotos licencijos.

5.2 Jokia nuostata šioje Sutartyje nėra aiškinama kaip „HKScan“ materialinių arba intelektinės nuosavybės teisių perdavimas Naudotojui.

6. ASMENINIAI DUOMENYS IR KITA INFORMACIJA

6.1 Patvirtinate, kad gavote informaciją apie mūsų vykdomą jūsų asmeninių duomenų apdorojimą. Ši informacija pateikta https://www.hkscan.com/en/contact-us/privacy-at-hkscan/

6.2 Be to, patvirtinate, kad gavote informaciją apie slapukų naudojimą Paslaugose. Informacija apie slapukų naudojimą pateikta https://www.hkscan.com/en/contact-us/privacy-at-hkscan/

6.3 Jei pateikiate asmeninius duomenis, kuriuos galima priskirti kitam asmeniui, garantuojate, kad šis asmuo peržiūrėjo ir sutiko su sąlygomis, gavo informaciją ir, kai aktualu, davė sutikimą dėl asmeninių duomenų apdorojimo.

7. ATSAKOMYBĖ, ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS IR ŽALOS ATLYGINIMAS

7.1 Atidžiai perskaitykite šį skyrių. Šis skyrius apriboja „HKScan“ atsakomybę jums dėl problemų, galinčių kilti jums naudojantis paslaugomis. Jei nesuprantate šiame skyriuje arba šiose Naudojimo sąlygose pateiktų sąlygų, pasikonsultuokite su teisininku prieš pasiekdami paslaugas arba jomis naudodamiesi.

7.2 „HKScan“ stengiasi, kad Paslaugos būtų visada pasiekiamos, ir siekia ištaisyti klaidas bei trūkumus be nereikalingo delsimo. Tačiau „HKScan“ nei pareiškia, nei užtikrina, kad jos teikiamos paslaugos veiks nuolatos, be trikdžių arba klaidų ar kad trūkumai bus ištaisyti. „HKScan“ teikia Paslaugas tokias, kokios yra, ir kaip pasiekiama, netaikant jokių aiškių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas nepažeidimo, tinkamumo parduoti ir tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas.

7.3 Naudotojas pripažįsta ir sutinka, kad Paslaugos gali būti nepasiekiamos dėl suplanuotos arba nesuplanuotos priežiūros, techninės priežiūros ir (arba) atnaujinimų.

7.4 Jei Paslaugose yra nuorodų į trečiųjų šalių svetaines arba šaltinius, tokios nuorodos teikiamos tik informaciniais tikslais ir „HKScan“ nekontroliuoja bei neatsako už tokių svetainių arba šaltinių turinį. Spustelėdami nuorodą į tokią svetainę, sutinkate peržiūrėti ir sutikti su galimomis tos svetainės naudojimo sąlygomis prieš ja naudodamiesi.

7.5 Naudotojas atsako už ryšį tarp Naudotojo ir Paslaugų bei užtikrina, kad Naudotojas turi techninę ir programinę įrangą, reikalingą prieigai prie Paslaugų ir naudojimuisi jomis. Naudotojas atsako už savo programinės ir (arba) techninės įrangos trūkumus ir apribojimus.

7.6 „HKScan“ neatsako už tiesioginę arba netiesioginę žalą, pavyzdžiui, vėlavimą, pajamų, įvaizdžio, teisės naudoti arba informacijos praradimą ar kitus finansinius nuostolius, kuriuos lėmė Paslaugos arba jų teikimo sustabdymas. „HKScan“ atsakomybė apribota iki didžiausio galimo lygio, kurį leidžia Suomijos įstatymai.

8. VIETINIAI ĮSTATYMAI, SUKČIAVIMAS IR KITOKIE PAŽEIDIMAI

8.1 Naudotojas pripažįsta, kad Paslaugų negalima naudoti neteisėtais tikslais, ir užtikrina, kad Paslaugos bus naudojamos pagal taikytiną teisę. Naudotojas naudoja Paslaugas savo iniciatyva ir atsakomybe. Naudotojas turi ginti „HKScan“ ir atleisti nuo materialinės atsakomybės, jei trečioji šalis pareiškia pretenziją, susijusią su Naudotojo Paslaugų naudojimu, pažeidžiančiu šias Naudojimo sąlygas arba taikytiną teisę, įskaitant, bet neapsiribojant, pretenzijas, susijusias su taikomų duomenų apsaugos teisės aktų pažeidimais.

8.2 „HKScan“ rimtai vertina pareiškimus dėl įstatymo pažeidimo, intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ir kaltinimus dėl piktnaudžiavimo. Jei manote, kad jūsų teisės buvo pažeistos arba tam tikras naudotojas naudojasi Paslaugomis neteisėtai, informuokite „HKScan“ el. paštu legal.hkscan.com. „HKScan“ nagrinės visus tokius pareiškimus ir imsis deramų veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimą apie tokius pareiškimus atitinkamoms institucijoms.

9. NUORODOS

9.1 Paslaugose gali būti pateiktos nuorodos į kitas svetaines. „HKScan“ nežino apie konkrečią informaciją, esančią tokiose svetainėse, ir nelaiduoja už įmones arba produktus, į kuriuos nukreipiama. „HKScan“ neatsako už tokių svetainių turinį arba politiką ir neprisiima atsakomybės už žalą dėl prieigos prie tokių svetainių ir naudojimosi jomis. Siekiant išvengti abejonių, „HKScan“ nei laiduoja už, nei patvirtina trečiųjų šalių turinį, pasiūlymus arba elgesį. Jei nusprendžiate apsilankyti bet kurioje trečiosios šalies svetainėje, susietoje su Paslaugomis, tai darote savo rizika. „HKScan“ pasilieka teisę bet kuriuo metu anuliuoti tokią nuorodą arba susiejimą.

10. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

10.1 „HKScan“ neįvykdžius arba uždelsus įvykdyti savo su paslaugomis susijusius įsipareigojimus, tai neturi būti laikoma įsipareigojimų jums pažeidimu, jei tokį neįvykdymą arba uždelsimą įvykdyti lėmė gaisras, potvynis, gamtos stichijos, komunalinių paslaugų elektros gedimas, karo veiksmai, terorizmas, riaušės, pilietiniai neramumai, sukilimai arba revoliucijos, streikai, lokautai arba darbo jėgos sunkumai, teismo sprendimas, elektros energijos nutrūkimas, interneto arba telekomunikacijų tinklų tiekimo vėlavimas arba trikdžiai, trečiosios šalies neveiksnumas arba kita panaši priežastis, kurios „HKScan“ pagrįstai negali kontroliuoti. „HKScan“ neprisiima jokios atsakomybės už pasekmes, kurias lemia tokios nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.

11. VISA SUTARTIS, PATAISOS IR PAKEITIMAI

11.1 Šios Naudojimo sąlygos yra visa sutartis, kurią „HKScan“ ir Naudotojas sudarė dėl Paslaugų. Ji pakeičia visas ankstesnes tarp mūsų sudarytas sutartis ir susitarimus.

11.2 „HKScan“ pasilieka teisę bet kuriuo metu taisyti arba keisti šias Naudojimo sąlygas. „HKScan“ pataria jums reguliariai peržiūrėti šias Naudojimo sąlygas, kad būtumėte informuoti apie pakeitimus. Jei nesutiksite su pataisytomis arba naujomis Naudojimo sąlygomis, neturėsite prieigos prie Paslaugų ir negalėsite toliau jomis naudotis. „HKScan“ pasilieka teisę bet kada keisti arba modifikuoti Paslaugų turinį iš anksto nepranešus ir jokiai šaliai neatsako už galimas tokių pakeitimų pasekmes. „HKScan“ gali bet kada nepranešusi sustabdyti, nutraukti arba apriboti prieigą prie bet kurios Paslaugų dalies.

11.3 Naudodamiesi Paslaugomis įsigaliojus pataisoms ir (arba) pakeitimams, sutinkate su visomis tokiomis pataisomis ir (arba) pakeitimais.

11.4 „HKScan“ neįsipareigoja archyvuoti ankstesnių Naudojimo sąlygų versijų. Vietoj to, „HKScan“ rekomenduoja atsispausdinti ir išsaugoti kiekvienos šių Naudojimo sąlygų versijos kopiją.

12. PERDAVIMAS

12.1 „HKScan“ gali perduoti visas arba dalį savo teisių ir įsipareigojimų pagal šias Naudojimo sąlygas trečiajai šaliai negavusi Naudotojo sutikimo. Numatant, kad toks perdavimas nepakenks Naudotojui, Naudotojas sutinka su tokiu perdavimu.

12.2 Negavęs išankstinio „HKScan“ rašytinio sutikimo, Naudotojas negali perduoti bet kokių teisių, suteiktų pagal šias Naudojimo sąlygas.

13. ATSKYRIMAS

13.1 Jeigu bet kuriuo metu bet kuri šių Naudojimo sąlygų nuostata yra arba tampa negaliojančia, neteisėta arba neįgyvendinama pagal taikytiną teisę, tai neturės įtakos likusių Naudojimo sąlygų nuostatų galiojimui, teisėtumui ir įgyvendinimui. Jeigu bet kuri nuostata bylos nutartimi laikoma negaliojančia, neteisėta arba neįvykdoma, tokia nuostata turi būti pakeista nauja nuostata, kurią leidžia taikytina teisė ir kuri turi panašų ekonominį poveikį.

14. NEATSISAKYMAS

14.1 Joks bet kurios šalies teisių arba teisių gynimo priemonės vykdymo pagal šias Naudojimo sąlygas atidėjimas neturi įtakos šios šalies teisei vykdyti tokią teisę ar teisių gynimo priemonę vėliau, išskyrus teisės arba teisių gynimo priemonės neįvykdymą per čia nustatytą laikotarpį. Bet kurios šalies atsisakymas pažeisti bet kurią šių Naudojimo sąlygų nuostatą negali būti suprantamas kaip tokios šalies atsisakymas, susijęs su vėlesniais tokios nuostatos arba kitų nuostatų pažeidimais.

15. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

15.1 Jei turite klausimų arba skundų, kreipkitės į „HKScan“ el. paštu legal.hkscan.com.

15.2 Pasiekdami Paslaugas, sutinkate, kad visus su jūsų prieiga prie „HKScan“ teikiamų Paslaugų ar jų naudojimu susijusius klausimus reglamentuoja ir aiškina Suomijos įstatymai, neatsižvelgiant į teisės kolizijos principus.

15.3 Bet kokie su šiomis Naudojimo sąlygomis ar su jų pažeidimu, nutraukimu arba galiojimu susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos galutinai sprendžiami arbitraže pagal Suomijos prekybos rūmų Arbitražo taisykles. Arbitrų skaičius yra vienas. Arbitražo vieta yra Turku, Suomija, o arbitražo kalba – suomių.